Sivas Haberlerim

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Siyaset
  4. »
  5. Tarım ve orman alanlarında düzenlemeler içeren kanun teklifi Tarım Komitesinde

Tarım ve orman alanlarında düzenlemeler içeren kanun teklifi Tarım Komitesinde

SoleKinG SoleKinG -
9 0

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Kurulunda, Orman Kanunu ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 11 unsuru kabul edildi.

Kabul edilen unsurlara nazaran, lif, tohum ve sap üretimi ile ilaç faal unsuru elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi maksatlı kenevir yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığının müsaadesine tabi olacak.

İlaç faal unsuru üretimi maksatlı kenevir yetiştiriciliği yahut işlenmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce yapılacak ya da yaptırılacak; gerektiğinde ülke arz ve talep durumuna nazaran Cumhurbaşkanınca belirlenen kota doğrultusunda TMO denetiminde gerçek yahut hukuksal şahıslara yaptırılabilecek.

İlaç faal unsuru üretimi hedefli kenevir yetiştiriciliğinde, münhasıran esrar elde edilmesini engelleyecek her türlü önlemin alınması, kenevirin hasadı, işlenmesi, ihzarı, ihracı yahut satışına ait yordam ve asıllar, İçişleri Bakanlığı ve Sıhhat Bakanlığının görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek.

Tarım bölümüyle ilgili siyasetlerin tespit edilmesi, planlanması ve uyumuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.

Tarımsal üretimin planlanması, besin garantisi ve güvenliğinin temin edilmesi, verimliliğin artırılması, etrafın korunması ve sürdürülebilirliğin tesis edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen eser yahut eser kümelerinin üretimine başlanmadan evvel bakanlıktan müsaade alınacak. Bakanlık, arz ve talep ölçüsü ile yeterlilik derecesini dikkate alarak hangi eser yahut eser kümelerinin üretileceği ile tarım havzası yahut işletme bazında minimum ve azami üretim ölçülerini belirleyecek.???????

Bu kapsamda birinci kere alışılmamış faaliyette bulunduğu tespit edilenler, kararlarına uygun formda faaliyet göstermeleri için yazılı uyarılacak.

Bakanlık tarafından yazılı uyarılan lakin ihtar tarihinden itibaren 12 ay içinde uygun faaliyette bulunmayanlar, ihtar tarihinden itibaren 5 yıl mühletle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Sözleşmeli üretim modeli geliştirilecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarım bölümünde kontratlı üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak. Kontratlı üretimi özendirmek için üreticilere, dayanakların verilmesinde öncelik tanınacak.

Sözleşmeli üretimde irade serbestisi temel olacak lakin salgın hastalıklar, tarım eserleri ticaretinde yaşanan gelişmeler karşısında arz güvenliğinin sağlanması, ziraî üretimin iç yahut dış talebe uygun ayarlanması yahut bitki ve hayvan sıhhatinin korunması emeliyle gereksinim halinde bakanlıkça belirlenen eser yahut eser kümeleri, kontratlı olarak üretilecek.

Bakanlık, kontratlı üretimin geliştirilmesi, izlenmesi ve denetim edilmesi için mukavelenin taraflarını ve kapsamını içeren kayıt sistemleri oluşturacak ve kontratlar bu kayıt sistemleri kullanılarak da düzenlenebilecek.

Tarımsal üretim mukavelesine tabi eserlere yahut üretim varlıklarına sigorta yaptırılması zarurî olacak.

Tarımsal üretim kontratlarında belirtilen zorlayıcı sebepler haricinde kontrat kapsamında üretilen eserin alımından yahut satımından vazgeçen üretici ya da alıcılar için ceza şartı belirlenecek. Ceza şartı, alımından ya da satımından kaçınılan eser ölçüsünün kontrattaki bedelinin yüzde 20’sinden az ve yüzde 50’sinden fazla olamayacak. Et ve Süt Kurumunun taraf olduğu mukavelelerde üretici için ceza şartı alt sondan daha az belirlenebilecek yahut ceza şartına yer verilmeyebilecek.

Tarımsal üretim kontratından doğan davalarda arabulucuya başvurulmuş olması, dava koşulu olacak. Bu karar, 1 Eylül 2023’ten sonra açılacak davalarda uygulanacak.

Entegre yönetim ve denetim sistemi oluşturuluncaya kadar üreticilere yapılacak destekleme ödemelerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen kayıt sistemleri temel alınacak.

At yarışlarına ait disiplin cezaları

Takvim yılında yapılacak mahalli olmayan yarışlarda koşacak atların nitelik ve kurallarını belirlemeye Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.

Mülkiyetindeki yahut iştirakindeki atları yarışlarda koşturan at sahipleri ile bunların vekilleri, antrenör, antrenör yardımcısı, at sahibi antrenör ve atın jokey, jokey yamağı, centilmen binici, seyisbaşı, seyis ile sair hizmetliler üzere ilgilileri; koşularda ve yarışlarda görevlendirilenlerden yarış metot ve nizamlarına, yarış dürüstlüğüne muhalif hareket eden, yarışların, yarış yerlerinin ve yarışlarla ilgili yer ve tesislerin sistem ve disiplinini bozanlar hakkında disiplin cezaları uygulanacak.

Yarış atlarına, doping kapsamında yasaklı unsurlar listesinde yer alan ve performans artırmak maksadı ile kullanılan unsurların uygulanması durumunda verilecek cezalar artırılarak fiilin niteliğine nazaran yük derecesi belirlenecek.

At Yarışları Hakkında Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten evvel işlenen fiiller nedeniyle verilen disiplin cezası ve hak mahrumiyeti cezaları bir kereye mahsus olmak üzere bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılacak fakat bu durum, ilgililere daha evvel verilen ve uygulanan cezalardan ötürü atın ikramiye, kupa ve sair mükafatları ile rastgele bir nakdî talep için hak doğurmayacak.

Devlet ormanlarında madencilik faaliyetine yönelik düzenlemeler

Devlet ormanlarına nakil vasıtaları ile yıkıntı yahut inşaat atığı atmak ya da hafriyat yahut çöp dökmek suretiyle ormanlara, doğal hayata ve etrafa verilen ziyan “orman suçu” sayılacak.

Devlet ormanları içinde maden aranması ve işletilmesi ile madencilik faaliyeti için zarurî tesis, yol, güç, su, haberleşme ve altyapı tesislerine, fon bedelleri dışında bedeli alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca müsaade verilebilecek.

Ancak temditler dahil ruhsat müddetince müktesep haklar korunmak kaydıyla devlet ormanları sonları içindeki tohum meşcereleri, gen muhafaza alanları, koruma ormanları, verimli orman alanları, orman parkları, endemik ve korunması gereken az eko sistemlerin bulunduğu alanlarda maden aranması ve işletilmesi, Tarım ve Orman Bakanlığının muvafakatine bağlı olacak.

Genel bütçe kapsamındaki kamu yönetimlerinin; baraj, gölet, liman ve yol üzere yapılarda dolgu hedefli kullanacağı her türlü yapı hammaddesi üretimi için yapacağı madencilik faaliyetleri ile mecburî tesislerinden bedel alınmayacak.

Madencilik faaliyetlerinin ve faaliyetlerle ilgili her türlü yer, yol, bina ile tesislerin hükmi şahsiyeti haiz amme kuruluşlarına ilişkin ormanlarda yahut özel ormanlarda yapılmak istenmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığınca müsaade verilebilecek. Bu takdirde kullanım bedeli, kullanım müddeti, yapılan bina ve tesislerin dönemi üzere mevzular genel kararlara uygun olarak taraflarca tespit edilecek.

Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi sonucunda yönetime teslim edilen yahut terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanları rehabilite edilecek. Rehabilite niyetiyle bu alanların orman yetiştirilmek üzere inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları ile doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi için büyükşehir mücavir alanlarında büyükşehir belediyelerine, başka yerlerde ise vilayet ve ilçe belediyelerine bedeli karşılığında müsaade verilebilecek yahut bakanlıkça uygun görülmesi halinde ihale mevzuatına nazaran gerçek ve hükmî şahıslara yaptırılabilecek.

Devlet ormanlarının rastgele bir suretle yanmasından yahut açıklıklarından faydalanılarak işgal, açma yahut hangi halde olursa olsun kesme, sökme, budama yahut boğma yollarıyla elde edilecek yerler ile buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesisler, şahıslar ismine tapuya tescil olunamayacak. Buralara direkt doğruya orman yönetimince el konulacak.

Devlet ormanlarında el konulan bütün yapı ve tesisler, inşa kademesinde olanlar da dahil olmak üzere, hiçbir karar alınmasına gerek kalmaksızın, Orman Genel Müdürlüğünce derhal yıkılacak yahut gereksinim görüldüğü takdirde ormancılık hizmetlerinde kullanılabilecek. Yanan orman alanlarındaki her türlü emval Orman Genel Müdürlüğünce pahalandırılacak.

Görüşmelerden

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, milletvekillerinin tenkitlerine cevap verdi.

Deprem bölgesinde “hayvanların ucuza satıldığı” savlarını anımsatan Gizligider, TİGEM’in barınma sorunu yaşayan hayanlar için çalıştığını, Konya’da belirledikleri bölgeye hayvanları naklettiklerini söyledi.

Gizligider, sarsıntı bölgelerine 28 Şubat’a kadar 178 bin 350 ton gübreyi sevk ettiklerini bildirdi.

“Yüzlerce ton ilacın sarsıntı bölgesinde enkazla tabiata atıldığı”na yönelik tenkitlere de cevap veren Gizligider, bu noktada Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı gruplarının bir tespit yaptığını, gerek su kaynakları gerek ziraî arazi mahiyetinde olmayacak yerlerin belirlendiğini, güvenlik önlemi alınarak denetimli halde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Deprem bölgelerine yönelik hayvan çadırı takviyesi konusuna da değinen Gizligider, bugün prestijiyle 6 bin 332 hayvan çadırını bölgeye gönderdiklerinin bilgisini verdi. Çadırları konteyner ve kapalı alana çevirmeye çalıştıklarını söyleyen Gizligider, bölgeye 16 bin ton hayvan yemi gönderildiğini kaydetti.

Deprem bölgesinde hayvanlarını kaybeden vatandaşlar bulunduğunu anımsatan Gizligider, “Deprem bölgesinde kim ne kadar hayvanını kaybettiyse tıpkı olarak sağlayacağız.” dedi.

Gizligider, kanun teklifinin yürürlüğe girmesiyle kenevir üretiminde hem niceliği hem niteliği artıracaklarını kaydetti.

Komisyon Lideri Yunus Kılıç da sarsıntı bölgesinde hiçbir şey yapılmadığı argümanlarının gerçeği yansıtmadığını, bölgedeki tarım alanında incelemelerde bulunduğunu anlattı.

Tespitlerini 14 husus halinde sıraladığını söz eden Kılıç, bunları komite üyeleriyle paylaşacağını söyledi.

Komisyon Lideri Kılıç, 11. unsurun kabul edilmesinin akabinde çalışmalara bugün devam etmek üzere toplantıyı bitirdi.

Kaynak: Son Dakika

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir